قفسه بندی پالت راک

Posted Leave a comment

قفسه بندی پالت راک| قفسه راک پالت قفسه بندی پالت راک این سیستم قفسه بندی دارای دو زیر مجموع اصلی شامل قاب راک یا ستون و بازوی راک می باشد که میتوان آنرا بسط داد سیستم قفسه بندی پالت راک اسم های متعارف این سیستم قفسه پالت راک، قفسه راک صنعتی ، قفسه راک پالت، […]